Aport przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

Aport przedsiębiorstwa (jednoosobowej działalności) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest często rozważany przez przedsiębiorców, którzy planują zmianę formy działalności, chcą ograniczyć lub wyłączyć swoją odpowiedzialność za długi powstałe w ramach jednoosobowej działalności lub chcą zwiększyć wartość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aport przedsiębiorstwa ma swoje wady i zalety.

Do zalet należy zaliczyć:

  • Mało skomplikowana forma wniesienia aportu do spółki
  • Brak opodatkowania przedsiębiorcy na etapie wnoszenia aportu.
  • Możliwość wniesienia aportu do nowo powstającej lub już istniejącej spółki.
  • Brak konieczności badania przez biegłego rewidenta wartości aportu.
  • Wygaśnięcie odpowiedzialności za długi przedsiębiorstwa przez wnoszącego aport po 3 latach.

Do wad należy zaliczyć:

  • Konieczność wyrażenia zgody wierzycieli na przeniesienie całości praw i obowiązków przysługujących przedsiębiorcy.
  • Brak możliwości automatycznego przeniesienia zezwoleń lub koncesji.
  • Brak automatycznego wygaśnięcie odpowiedzialności za długi przedsiębiorstwa.
  • Większy formalizm w późniejszym prowadzeniu działalności.

 

Procedura wniesienia aportem przedsiębiorstwa polega na zawarciu w formie aktu notarialnego umowy wniesienia przedsiębiorstwa do już istniejącej spółki lub nowo powstałej spółki przedsiębiorstwa w zamian z udziały w spółce.

Następnie należy zgłosić dokonaną zmianę w Krajowy Rejestrze Sądowym. W przypadku nowo powstałej spółki zgłoszenie nie różni się od normalnego założenia spółki (zostało opisane we wpisie dotyczącym rejestracji spółki), a w sytuacji wniesienia aportu do istniejącej już spółki zgłoszenie należy dokonać na formularzu KRS – Z3 oraz formularzu KRS – ZE wraz z załączeniem aktu notarialnego i dowodu opłaty sądowej od wniosku.

Kolejno po rejestracji należy dokonać zawiadomienia urzędu skarbowego na formularzu NIP-8 w terminie 7 dni od daty dokonania zmian.

Czynność wniesienia aportem nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, a jedynie opłatą notarialną oraz podatkiem od czynności cywilnoprawych.