UWOLNIENIE SIĘ CZŁONKA ZARZĄDU OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI SPÓŁKI

CZY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE ZAWSZE ODPOWIADA ZA DŁUGI SPÓŁKI?

 

Członek zarządu ma możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności swoim majątkiem „prywatnym” za długi spółki w sytuacji, gdy wykaże, że we właściwym czasie:

  • Zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości
  • Wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Albo w przypadku, gdy:

  • Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy.
  • Pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Koniecznym jest jednak wskazać, że ciężar dowodu okoliczności wyłączających odpowiedzialność członka zarządu spoczywa na pozwanym członku zarządu. Tym samym to członek zarządu musi w trakcie procesu wykazać, że pomimo spełnienia przesłanek rodzących jego odpowiedzialność zaszły okoliczności, które jednocześnie ją wyłączają.

Członek zarządu może oczywiście powoływać się dodatkowo na fakt, iż wierzytelność wobec spółki już nie istnieje, ponieważ doszło do jej spłacenia lub potrącenia. Przy czym podważenie ważności samego tytułu egzekucyjnego wydanego przeciwko spółce będzie bardzo utrudnione jak i czasami niemożliwe.

W bardzo rzadkich przypadkach możliwym będzie powołanie się przez członka zarządu na art. 5 Kodeksu cywilnego, czyli nadużycie przez wierzyciela przysługującego mu prawa do pozwania członka zarządu z uwagi na zakwalifikowanie tej czynności jako sprzecznej ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Jednakże jak już wspomniałem możliwym to będzie jedynie w bardzo wyjątkowych sytuacjach, co do zasady dotyczących okoliczności pomiędzy stronami sporu, a nie charakterem zobowiązania spółki.

 

W przypadku pytań skontaktuj się z mną.

  • tel. 792 615 617
  • biuro@kancelariabudzynski.pl