ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU ZA DŁUGI SPÓŁKI Z O.O.

KIEDY CZŁONEK ZARZĄDU ODPOWIADA ZA DŁUGI SPÓŁKI Z O.O.?

 

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w pewnych przypadkach może ponieść odpowiedzialność za długi zarządzanej przez niego spółki. Co jest z pewnością dobrą informacją dla wielu wierzycieli, którzy stracili już nadzieję na odzyskanie swoich należności z uwagi na niewypłacalność spółki z o.o. będących ich dłużnikami.

Powyższą odpowiedzialność członków zarządu i to z ich prywatnego majątku wprowadza art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż w sytuacji, gdy egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Oznacza to, iż prowadzenie działalność w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialności nie jest rozwiązaniem zapewniającym całkowite zwolnienie z ewentualnych długów powstałych w ramach tej działalności, a wierzyciel takiej spółki jest w pewnych sytuacjach uprawniony do żądania spłaty zadłużenia od członka zarządu, który de facto doprowadził do tego zadłużenia.

Jednakże trzeba pamiętać, że do powstania odpowiedzialności określonej w art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych koniecznym jest spełnienie wszystkich poniższych przesłanek.

  • Po pierwsze musi istnieć tytułu egzekucyjny wobec spółki z o.o. Co do zasady powinien to być prawomocny wyrok zasądzający należność, ale przepisy i orzecznictwo w tym zakresie dopuszczają, aby zamiast prawomocnego wyroku posłużyć się innym dowodem istnienia wierzytelności np. wyciągiem z listy wierzytelności lub dobrowolnym poddaniem się egzekucji przez spółkę z o.o. opatrzonym klauzulą wykonalności.
  • Po drugie należy udowodnić, iż spółka jest niewypłacalna, czyli egzekucja wobec niej będzie lub jest bezskuteczna. Najprostszym dowodem w tym zakresie jest przeprowadzenie całego postępowania egzekucyjnego (komorniczego) zakończonego postanowieniem wydanym przez komornika o umorzeniu egzekucji wobec spółki z powodu bezskuteczności egzekucji. Przy czym dozwolone jest również wykazanie w inny sposób niewypłacalności spółki z o.o. np. poprzez przedłożenie wydanego na rzecz innego wierzyciela postanowienia przez komornika o umorzeniu egzekucji wobec spółki z powodu bezskuteczności lub postanowienia o oddaleniu wniosku o upadłość z uwagi na brak majątku spółki co najmniej na koszty postępowania upadłościowego lub bilansu lub sprawozdania finansowego spółki wskazującego na brak majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela.
  • Po trzecie członek zarządu, wobec którego planujemy wystąpić z roszczeniem musiał pełnić funkcję w momencie powstania zobowiązania np. podpisania umowy lub pełnić tę funkcję w późniejszym okresie, czyli powstania wymagalności roszczenia lub brak możliwości jego spłaty.

W sytuacji, gdy zostaną spełnione powyższe warunki wierzyciel może wystąpić z pozwem przeciwko aktualnemu lub byłemu członkowi zarządu.

Na koniec należy wskazać, iż oprócz odpowiedzialności członka zarządu na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych przepisy przewidują również inne źródła tej odpowiedzialności m.in. art. 21 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe.

Jednakże ten temat będzie poruszony w przyszłym wpisie.

 

W przypadku pytań skontaktuj się z mną.

  • tel. 792 615 617
  • biuro@kancelariabudzynski.pl