REPREZENTACJA SPÓŁKI JAWNEJ

REPREZENTACJA SPÓŁKI JAWNEJ

Reprezentacja spółki jawnej to inaczej wykonywanie czynności sądowych i pozasądowych w imieniu i na rzecz spółki jawnej wobec osób trzecich. Oznacza to możliwość działania na wszystkich polach działalności spółki przykładowo zawieranie umów, przyjmowanie oświadczeń wiedzy lub występowanie w sądzie.

 

KTO MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAWNĄ?

Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu spółek handlowych każdy ze wspólników jest uprawniony do samodzielnej i nieograniczonej reprezentacji spółki.

Jednakże umowa spółki jawnej może przewidywać inne sposoby reprezentacji spółki np. poprzez wprowadzenie:

  • zasady reprezentacji łącznej, czyli reprezentacji przez wszystkich wspólników spółki lub co najmniej dwóch wspólników
  • zasady reprezentacji mieszanej, czyli reprezentacji przez prokurenta i wspólnika

Jednakże zapisy umowy wprowadzające inny sposób reprezentacji nie mogą ograniczać zasad reprezentacji ze skutkiem dla osób trzecich. Co to oznacza, przeczytaj poniżej.

 

OGRANICZENIE PRAWA WSPÓLNIKA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI

Zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Oznacza to, że zapisy wprowadzające inną reprezentację spółki jawnej niż każdego wspólnika samodzielnie wiążą wewnętrznie tylko wspólników, a nie inne osoby. Tym samym wspólnik, który według umowy spółki nie może podpisać umowy np. zakupu samocgodu dla spółki jednak podpiszę taką umowę spowoduje, że jest ona ważna i wiążąca dla spółki. Jednakże w takim przypadku wyłączony z reprezentacji wspólnik będzie odpowiadał wobec spółki za szkodę spowodowaną swoim działaniem.

Warto jednak zaznaczyć, iż orzecznictwo i doktryna mają również inne poglądy i można się spotkać z orzeczeniami wyłączającymi nawet odpowiedzialność wspólników wobec osób trzecich.

 

 

W przypadku pytań skontaktuj się z mną.

  • 792 615 617
  • biuro@kancelariabudzynski.pl