ZAŁOŻENIE SPÓŁKI CYWILNEJ

DLACZEGO SPÓŁKA CYWILNA?

Spółka cywilna jest najpopularniejszą z rodzajów spółek w ramach jakich przedsiębiorcy prowadzą wspólnie z innymi przedsiębiorcami działalność gospodarczą.

Do jej założenie wystarczy podpisanie umowy nawet w zwykłej formie pisemnej czyli bez udziału notariusza oraz zgłoszenie działalności w organach administracji publicznej.

Zawiązać spółkę cywilną mogą zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Przy czym na gruncie prawa cywilnego za zobowiązania spółki cywilnej odpowiadają wszyscy jej wspólnicy solidarnie bez ograniczeń.

 

JAK ZAREJESTROWAĆ SPÓŁKĘ CYWILNĄ ?

Oprócz zawarcia umowy spółki cywilnej koniecznym elementem do prowadzenia działalności w ramach spółki cywilnej jest jej zgłoszenie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Urzędzie Skarbowym oraz Urzędzie Statystycznym.

Zgłoszenia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonuje każdy z przedsiębiorców (wspólników) osobno zaznaczając w formularzu CEDIG – 1 rubrykę o prowadzeniu działalności w ramach spółki cywilnej.

Jednocześnie zgodnie z zasadą tzw. jednego okienka wniosek o wpis do CEDIG stanowi zarazem wniosek o nadanie numeru REGON, nadania numeru NIP, wybór formy opodatkowania oraz zgłoszenie płatnika do ZUS w stosunku do każdego ze wspólników.

Zgłoszenie spowoduje nadanie osobnego NIPu samej spółce cywilnej jak i każdemu ze wspólników. Przy czym w przypadku gdy chcemy aby spółka cywilna była czynnym podatnikiem VAT to należy zgłosić ten fakt na osobnym formularzu w Urzędzie Skarbowym.

 

CO POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ?

Umowa spółki cywilnej powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę spółki,
  • wymienienie wspólników,
  • przedmiot prowadzonej przez spółkę działalności,
  • wnoszone wkłady bądź też inny sposób dążenia do osiągnięcia celu spółki,
  • kwestie prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacji,
  • sposób udziału w zyskach i stratach
  • czas trwania spółki.

 

CZY ZAŁOŻENIE SPÓŁKI CYWILNEJ WYMAGA WPŁACENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO?

Co do zasady nie. Obowiązek wniesienia wkładów powstanie tylko w przypadku gdy sami wspólnicy przewidzą go w umowie spółki cywilnej. Wynika to z faktu, iż przepisy przewidują, że wspólnicy zobowiązani są dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Tym samym możliwym jest zawiązanie spółki cywilnej bez obowiązku wnoszenia wkładów.

Jednakże w przypadku wniesienia wkładów należy pamiętać o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

 

CZY WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ MAJĄ RÓWNIE PRAWA I OBOWIĄZKI ?

Co do zasady tak. Jednakże wspólnicy spółki cywilnej w umowie spółki mogą przewidzieć, w niektórych sferach odmienne zasady. Przykładowo wspólnicy mogą indywidualnie określić kwestie swoich udziałów w zyskach i stratach. Możliwym jest zwolnienie niektórych wspólników od udziału w stratach, ale nie można już zupełnie wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach.

 

CZY ISTNIEJE JEDEN WZÓR UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ ?

Nie. Przepisy przewidują pewne regulacje, które powinny się znajdować w umowie spółki cywilnej, ale jednocześnie przepisy dopuszczają znaczną modyfikacje zapisów dotyczących spółki cywilnej. Pomimo dostępnych wzorów umowy spółki cywilnej warto jest dostosować indywidualnie umowę spółki cywilnej do konkretnej działalności gospodarczej oraz mającymi istnieć relacjami między wspólnikami, w szczególności dotyczących udziału w zyskach i stratach lub ewentualnych skutków śmierci jednego ze wspólników.

W przypadku pytań skontaktuj się z mną.

  • 792 615 617
  • biuro@kancelariabudzynski.pl