ZAŁOŻENIE SPÓŁKI JAWNEJ

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ JAWNĄ?

 

Spółka jawa jest osobową spółką prawa handlowego, która prowadzi działalność pod własną firmą na podstawie własnego majątku. Majątek spółki tworzą wkłady wniesione przez wspólników oraz mienie nabyte w trakcie jej trwania.

Spółka jawna może być tworzona zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne. Może zaciągać zobowiązania niezależnie od wspólników oraz we własnym imieniu nabywać prawa.

Co ważne brak jest wymogu posiadania kapitału minimalnego na etapie zakładania spółki jak i w późniejszym czasie.

Zaletą spółki jawnej są możliwość prowadzenia prostej księgowości, niższe koszty działalności lub mniejszy formalizm prowadzenia działalności niż np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI JAWNEJ: KROK PIERWSZY – ZAWARCIE UMOWY

Pierwszą czynnością konieczną w całej procedurze zakładania spółki jawnej jest zawarcie umowy spółki. Umowa spółki musi być zawarta co najmniej w formie pisemnej. Co oznacza, że nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowa spółki powinna zawierać minimum:

 • firmę i siedzibę spółki
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość
 • przedmiot działalności spółki
 • czas trwania spółki, jeżeli ma funkcjonować przez określony czas

 

Są to podstawowe elementy, które musi zawierać każda umowa spółki z o.o., ponieważ bez nich nie będzie mogła zostać zarejestrowana. W pozostałym bowiem zakresie jeżeli wspólnicy nie uregulują innych kwestii znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI JAWNEJ: KROK DRUGI- REJESTRACJA W SĄDZIE

 

Kolejnym

krokiem w ramach zakładania spółki jawnej jest złożenie wniosku o rejestrację we właściwym dla siedziby spółki Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego.

W tym celu należy wypełnić formularz KRS – W1 oraz złożyć opłacony w Sądzie wraz z załącznikami:

 • Formularz KRS – WB (wspólnicy podmiotu).
 • Formularz KRS – WM (przedmiot działalności).
 • Formularza KRS – WK (wspólnicy spółki)
 • Umowa spółki.
 • Lista adresów wspólników.
 • Dowód uiszczenia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG.

 

Na skutek istnienia tzw. ”zasady jednego okienka” do wniosku KRS – W1 nie trzeba załączać już formularza NIP-8 oraz RG – 1, ponieważ Sąd sam wyśle odpowiednie informacje do Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego.

 

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI JAWNEJ: KROK TRZECI – CZYNNOŚCI FORMALNE PO REJESTRACJI SPÓŁKI

 

Po zarejestrowaniu przez Sąd spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym koniecznym jest jeszcze dopełnienie kilku formalności, a mianowicie:

 • W ciągu 21 dni od daty rejestracji spółki zgłoszenie na formularzu NIP – 8 danych aktualizacyjnych spółki, w tym informacje o rachunku bankowym.
 • Jeżeli spółka będzie chciała być „czynnym podatnikiem VAT” lub nie przysługuje jej zwolnienie podmiotowe ani przedmiotowe to należy zarejestrować się jako „czynny podatnik VAT” na formularzu VAT – R
 • Jeżeli spółka będzie zatrudniała pracowników to należy dokonać odpowiednich zgłoszeń w ZUS w terminie 7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika.
 • Założenie rachunku bankowego.
 • Wyrobienie pieczątki firmowej.

 

 

 

W przypadku pytań skontaktuj się z mną.

 • 792 615 617
 • biuro@kancelariabudzynski.pl