REJESTRACJA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ?

 

Spółka komandytowa jest to spółka prawa handlowego, która zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Składa się ona z co najmniej dwóch wspólników. Jeden ze wspólników zwany komplementariuszem odpowiada za długi spółki całym majątkiem, a drugi wspólnik zwany komandytariuszem odpowiada tylko do tzw. sumy komandytowej.

Z racji możliwego ograniczenia odpowiedzialności komandytariusza tylko do sumy komandytowej oraz wyeliminowania podwójnego opodatkowania jak w przypadku spółki z o.o. forma działalności gospodarczej w postaci spółki komandytowej jest coraz częściej wybieraną formą prowadzenia biznesu, w szczególności przez osoby już prowadzące działalność gospodarczą.

Poniżej przedstawiam krótki opis założenia spółki komandytowej u notariusza.

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ: KROK 1 – ZAWARCIE UMOWY

 

Pierwszą czynnością konieczną w całej procedurze zakładania spółki komandytowej jest zawarcie umowy spółki.

Umowa spółki powinna zawierać co najmniej:

 • Firmę i siedzibę spółki.
 • Przedmiot działalności spółki.
 • Wysokość kapitału zakładowego.
 • Oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość.
 • Oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową)

Są to podstawowe elementy, które musi zawierać każda umowa spółki komandytowej, ponieważ bez nich nie będzie mogła zostać zarejestrowana. W pozostałym bowiem zakresie jeżeli wspólnicy nie uregulują innych kwestii znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

 

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ: KROK 2 – REJESTRACJA W SĄDZIE

 

Kolejnym krokiem w ramach zakładania spółki komandytowej jest złożenie wniosku o rejestrację we właściwym dla siedziby spółki Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego.

W tym celu należy wypełnić formularz KRS – W1 oraz złożyć opłacony w Sądzie wraz z załącznikami:

 • Formularz KRS – WC (wspólnicy spółki).
 • Formularz KRS – WK (wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki).
 • Formularza KRS – WM (przedmiot działalności).
 • Umowa spółki.
 • Lista wspólników wraz z adresami.
 • Dowód uiszczenia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG.

 

Na skutek istnienia tzw. ”zasady jednego okienka” do wniosku KRS – W3 nie trzeba załączać już formularza NIP-2 oraz RG – 1, ponieważ Sąd sam wyśle odpowiednie informacje do Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego.

 

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ: KROK 3 – CZYNNOŚCI FORMALNE PO REJESTRACJI SPÓŁKI

 

Po zarejestrowaniu przez Sąd spółki komandytowej w Krajowym Rejestrze Sądowym koniecznym jest jeszcze dopełnienie kilku formalności, a mianowicie:

 

 • W ciągu 21 dni od daty rejestracji spółki zgłoszenie na formularzu NIP – 8 danych aktualizacyjnych spółki, w tym informacje o rachunku bankowym i miejscu przechowywania ksiąg rachunkowych.
 • Jeżeli spółka będzie chciała być „czynnym podatnikiem VAT” lub nie przysługuje jej zwolnienie podmiotowe ani przedmiotowe to należy zarejestrować się jako „czynny podatnik VAT” na formularzu VAT – R
 • Jeżeli spółka będzie zatrudniała pracowników to należy dokonać odpowiednich zgłoszeń w ZUS w terminie 7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika.
 • Założenie rachunku bankowego.
 • Wyrobienie pieczątki firmowej.

 

W przypadku pytań skontaktuj się z mną.

 • tel. 792 615 617
 • biuro@kancelariabudzynski.pl