ZAŁOŻENIE SPÓŁKI Z O.O. PRZEZ CUDZOZIEMCA

CZY CUDZOZIEMIEC MOŻE ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ Z O.O. W POLSCE?

 

Polskie prawo dopuszcza założenie przez cudzoziemca na terytorium Polski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednakże należy zaznaczyć, iż już prowadzenie działalności spółki przez cudzoziemca jako jej prezes zarządu lub prokurent z terytorium Polski może być czasami prawnie utrudnione.

Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskie sposób i forma prowadzenie działalności gospodarczej jest zróżnicowana w zależności od kraju pochodzenia cudzoziemca.

W myśl bowiem art. 4 ww. ustawy podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy mogą tylko osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw niż państwa członkowskie, którzy:

1.posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138),
  • status uchodźcy,
  • ochronę uzupełniającą,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2. korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,

3. posiadają ważną Kartę Polaka,

4. są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na         terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. …), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi,

5. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c i g

Z kolei pozostali obcokrajowcy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Przy czym zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w takiej sytuacji zarządzanie taką spółką z terytorium Polski wymaga posiadania przez cudzoziemca dodatkowego zezwolenia w postaci odpowiedniej wizy lub odpowiedniego zezwolenia na pobyt określony.

Powyższe oznacza, że założenie spółki z o.o. lub nabycie udziałów w już istniejącej spółce z o.o. jest dozwolone dla każdego cudzoziemca niezależnie z jakiego kraju pochodzi, ale już bieżące prowadzenie działalności z terytorium Polski jako prezes spółki lub jej prokurent może być utrudnione.

Oczywiście przepisy dopuszczają pewne wyjątki lub wprowadzają pewne ułatwienia umożliwiające prowadzenie spółki z o.o. również w wyżej wymienionych sytuacjach. Przy czym każdy przypadek musi być rozpatrywany oddzielnie.

 

W przypadku pytań skontaktuj się z mną.

  • tel. 792 615 617
  • biuro@kancelariabudzynski.pl